ZAVOLÁME VÁM ZPĚT

Zavoláme Vám zpět.


Smlouva o zpracování osobních údajů CZ/EN

SEYCHELLES

Seychelská republika nebo-li Seychely, je offshore země (daňový ráj) na souostroví v Indickém oceánu, východně od Afriky a severně od Madagaskaru. Hlavní město: Victoria, na ostrově Mahé. Úřední jazyky Seychel: angličtina, francouzština, kreolština. Seychelská měna: seychelská rupie – SCR a USD.

Novelizace zákona o právnických osobách – srpen 2021

1) Lhůty pro „automatické rozpuštění“ se u Foundations (nadací) se zkracují ze 3 a 10 let na 1 rok a u  IBC ze 7 let na opět 1 rok. Společnosti mají s novým zněním zákona tedy pouze 1 rok na obnovu své společnosti. Pokud tak neučiní, budou rozpuštěny a společnost dále nebude existovat. Uvedené změny lhůt budou účinné od 1.1.2022.

2) Všechny seychelské IBC, nadace, komanditní společnosti a trusty budou povinny vést a držet účetní záznamy ve fyzické podobě na Seychelách. Důvodem proto je především možnost případné kontroly ze strany státních orgánů. Bude tak uvedeno do praxe s platností od 6.2.2022.

Dne 30. listopadu 2018 přijala Seychelská republika novelu zákona o mezinárodních obchodních společnostech (Business Companies Act, 2018), kterou se mění původní zákon o mezinárodních obchodních společnostech (Business Companies Act, 2016; zkráceně „IBC Act“).

Hlavní změny jsou po novelizaci následující:

 1. Zrušení publicity registru ředitelů – v souladu s předchozími ustanoveními zákona o IBC měl být registr ředitelů vyplňovaný u Registrátora zveřejněn 1. prosince 2018. Novela ruší přístup veřejnosti k registru ředitelů a umožňuje nahlížení pouze v následujících případech:
  • na základě soudního příkazu
  • v případě zákonné povinnosti (např. Financial Intelligence Unit podle zákona o boji proti praní špinavých peněz nebo General Commissioner podle zákona o správě příjmů)
  • registrovanému zástupci společnosti, ke které se zápis vztahuje
  • určené třetí osobě na základě pověření registrovaného zástupce nebo ředitele společnosti
 1. Rozšíření pravomocí Registrátora k obnovení vymazaných společností – podle předchozích ustanovení zákona IBC Act mohl Registrátor obnovit společnost pouze v případech, kdy byla vymazána kvůli nezaplacení ročních poplatků. Nová úprava sekce 276 zákona IBC Act opravňuje Registrátora obnovit také společnosti, které byly vymazány z následujících důvodů:
  • ukončení podnikání nebo nevykonávání žádné činnosti
  • nepodání oznámení nebo nedodání dokladu, které zákon IBC Act vyžaduje
  • neustanovení registrovaného zástupce
  • nesplnění žádosti podané podle zákona IBC Act nebo jiného zákona Registrátorem nebo orgány Seychelské republiky
  • nevedení rejstříku ředitelů, rejstříku členů, evidence poplatků, rejstříku skutečných vlastníků nebo účetních záznamů, které musí být vedeny podle IBC Act nebo jakýchkoli dalších záznamů vyžadovaných zákonem IBC Act
  • nezaplacení sankčních poplatků uložených Registrátorem
 1. Prodloužení lhůty k doplnění registru ředitelů a splnění povinností týkajících se skutečných vlastníků – novela zákona IBC Act prodlužuje lhůtu pro splnění požadavků na vyplnění registru ředitelů s Registrátorem ze 12 měsíců na 24 měsíců od data účinnosti IBC Act (tj. do 1. prosince 2018) a v souladu s požadavky oběžníku Financial Security Authority č. 6 prodlužuje lhůtu pro splnění povinností týkajících se skutečných vlastníků z 12 měsíců na 18 měsíců od data účinnosti IBC Act (tj. do 31. května 2018).
 1. Prodloužení lhůty pro zrušení společnosti – podle předchozí části 275 zákona IBC Act byly společnosti, které byly vymazány nepřetržitě po dobu 5 let zrušeny s účinkem od posledního dne tohoto období. Novela prodlužuje toto období z 5 let na 7 let (tato lhůta bude zahrnovat i dobu výmazu pro společnosti založené podle předchozí právní úpravy (tj. IBC Act, 1994).

Hlavní výhody seychelské offshore společnosti

 • rychlé založení offshore společnosti – většinou během jednoho dne
 • základní kapitál offshore společnosti může být zapsán v jakékoliv výši bez povinnosti jeho splacení
 • možnost vydání akcií na majitele, akcie na majitele v listinné podobě však nemohou opustit území Seychel
 • nulová daň z příjmu offshore společnosti v případech, kdy příjem pochází ze zdroje mimo území Seychel
 • vedení účetnictví se vyžaduje, ale není povinnost jej odevzdávat či komukoli předkládat ke kontrole – pouze se musí určit místo, kde budou uschovány důležité účetní a jiné dokumenty offshore společnosti
 • neodevzdává se daňové přiznání
 • od dubna 2009 patří Seychelská republika na tzv. bílou listinu OECD – tj. mezi státy s daňově standardní legislativou
 • možnost zvolit název seychelské společnosti s libovolným dodatkem určujícím právní formu společnosti, např. k.s., o.s., s. r. o., a. s., GmbH., AG, Ltd., Co., LLC, apod., což zvyšuje variabilitu využití takové offshore společnosti
 • možnost využití nominee služeb (nominee jednatel i akcionář) pro ještě vyšší stupeň anonymity vlastnictví
 • neveřejný rejstřík – údaje o osobách účastnících se na společnosti má pouze registrační agent a nejsou tedy veřejně přístupné
 • z důvodu uzavřené smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Kyprem se hodí pro zapojení do kyperské firemní struktury za účelem snížení daňové zátěže Kyperské firmy

založení společnosti na seychelách

Offshore Seychely – mezinárodní smlouvy

Mezinárodní úmluvy proti praní špinavých peněz a financování terorismu – Seychely mají tyto smlouvy podepsány. Praktický význam těchto dohod pro majitele společností je zejména v případě podezření na praní špinavých peněz či financování terorismu ze strany seychelské firmy, tak její registrační agent může předat osobní údaje osob účastnících se na společnosti a základní popis její činnosti svým nadřízeným orgánům, které je v rámci mezinárodní pomoci postoupí dále, např. i do ČR.

Smlouva o zamezení dvojího zdanění s ČR není uzavřena. Při přímých platbách z ČR do Seychel se uplatňují srážkové daně. Seychelská společnost není vhodná pro přímý prodej zboží či služeb do České republiky.

Smlouva o výměně daňových informací s Českou republikou není uzavřena -> Vyšší stupeň anonymity vlastnictví.

Mnohostranná Úmluva Rady Evropy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech není uzavřena.

Běžné způsoby využití seychelské firmy

 • holdingová mateřská společnost jiné společnosti (např. v ČR) za účelem anonymity vlastnictví a zakrytí skutečného vlastníka firemní struktury
 • přímý prodej zboží či služeb v případě, kdy není potřebné využívat systém smluv o zamezení dvojího zdanění a nehrozí riziko srážkových daní – tedy v případech, kdy platby nechodí přímo z ČR ale buď z jiných offshore destinací či destinací, které mají vzájemnou smlouvu o zamezení dvojího zdanění (např. Kypr)

Výhody

Začleněním na Seychelách získá společnost širokou škálu konkurenčních výhod, včetně:

 • založení společnosti do 24 hodin
 • může mít “one man společnost” (stejný ředitel a akcionář), bez trvalého bydliště
 • nezveřejnění akcionářů a ředitelů ve veřejném registru a jakémukoliv státnímu orgánu
 • základní kapitál může být libovolná částka a státní poplatek zůstává stejný, žádné další poplatky
 • obchodní činnost může být prováděna kdekoliv na světě
 • žádný požadavek výročních valných hromad akcionářů
 • nepodávání auditovaného účetnictví
 • společnost s ručením omezeným je založena i bez splaceného základního kapitálu
 • 0 % daň
 • právní osvobození od daně, bez zdanění jakéhokoliv druhu příjmů, tedy žádné účetní náklady

Co je v ceně:

 • registrace společnosti
 • uhrazení státních poplatků
 • registrovaný Agent a sídlo na Seychelách v prvním roce – podrobnosti naleznete v CENÍKU

Offshore založení společnosti na Seychelách

Seychelské IBC (International Business Company) je nejpopulárnější a univerzální typ offshore společnosti, která je k dispozici na Seychelských ostrovech. Na výběr jsou i další typy společností, jako například Limited, Ltd; Incorporated, INC; Socine Anonyme, S.A.; Aktiengesellschaft, A.G.

Daňové zákony

Jako většina ostatních hlavních offshore jurisdikcí, je Offshore společnost (IBC) osvobozena od daně a určena pro zapojení do všech forem mezinárodního obchodu, bez informací a minimálních požadavků na vedení evidence a s důslednou ochranou důvěrnosti. Daňové výhody a obecná struktura společnosti, Seychely (IBC), se řídí obchodním zákonem Seychel International Business Act 1994 .
Offshore společnost (IBC) není podle definice zákona předmětem daně nebo poplatků z příjmů nebo zisků. Akcionáři společnosti Seychely Offshore (IBC) také nepodléhají dani z příjmu z IBC. Seychely nejsou předmětem daní podle EU Směrnice o zdanění úspor, na rozdíl od některých jiných offshore jurisdikcí, které se vztahují k státům EU (především k Velké Británii a jejím zámořským území). V podstatě je Seychely Offshore společnost (IBC) zcela bez daně.

Akcie na doručitele

U seychelské IBC mohou být registrovány akcie na majitele, není to ale možné provést anonymně. Pokud jsou některé akcie vydány na majitele, je potřeba registračních agentů společnosti a udržovat rejstřík akcií na doručitele, kde se zaznamenávají jména a adresy všech jednotlivců, kterým jsou akcie na doručitele vydány, zaznamenávají.

Důvěrnost

Důvěrnost je jedním z klíčových prvků Seychelské mezinárodní společnosti, týká se údajů o skutečných vlastnících společnosti, ředitelů a akcionářů, které nejsou součástí veřejného záznamu. Na registraci nového IBC rejstřík nevyžaduje žádné údaje o tom, kdo vůbec je skutečným vlastníkem nové offshore společnosti.
Tato informace je známa pouze licencované společnosti Registračního Agenta a je udržována v naprosté důvěrnosti. Vnitřní firemní dokumenty IBC, jako rejstříku akcionářů, registr ředitelů a všechny zápisy a usnesení, jsou uloženy v kancelářích Registračního Agenta a jsou důvěrné.
Jedinými dokumenty společnosti Seychelské IBC, které se uschovávají ve veřejném registru, jsou Memorandum of Association se stanovami. Tyto dokumenty neobsahují žádný údaj o skutečných akcionářích nebo skutečných vlastnících společnosti.

Seychely bankovní účet  – ohledně možností založení bankovního účtu pro Vaši společnost náš prosím kontaktujte prostřednictvím kontaktního formuláře.

Seychely zřízení společnosti

Kontakt
Tetragrammaton a.s.

IČO: 026 57 023
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu
v Praze, odd. B., vložka 19630

+420 777 025 554
+420 774 553 446

Zajímá Vás více?


Smlouva o zpracování osobních údajů CZ/EN

Další jurisdikace
KOMPLETNÍ CENÍK
Top