ZAVOLÁME VÁM ZPĚT

Zavoláme Vám zpět.


Smlouva o zpracování osobních údajů CZ/EN

Hedge Funds

Charakteristika podílových (hedge) fondů

 • Prostředek kolektivního investování, investuje finanční prostředky od investorů do různých investičních nástrojů včetně akcií, dluhopisů, opcí, komodit, nástrojů peněžního trhu a jiných investičních cenných papírů.
 • Výnosy těchto investic a zhodnocení kapitálu realizované fondem jsou sdíleny investory poměrně k výši jejich investic.
 • Tento způsob investování umožňuje rozložení investičního rizika – tzv. diverzifikaci.

Právní úprava hedge fondů, licenční orgány

Seychelská právní úprava podílových fondů je zakotvena v Mutual Fund & Hedge Fund Act 2008. Dozorovým orgánem podílových fondů na Seychelách je Financial Services Authority (FSA). FSA je svěřena také pravomoc licencování a regulace podílových fondů na Seychelách.

Zakládání hedge fondů

Podílové fondy mohou být zakládány jako:

 • družstva
 • Komanditní společnost zapsaná na Seychelách podle zákona o komanditních společnostech z roku 2003 nebo podobná společnost zapsaná v uznané jurisdikci.
 • obchodní společnosti
 • Společnost spadající pod zákon International Business Companies Act 1994
 • Společnost spadající pod zákon Company Act, 1972, spolu se společnostmi spadající pod zákon Companies Act, 2003 (zvláštní licence)
 • podílový fond
 • Podílový fond registrovaný na Seychelách podle zákona o mezinárodních fondech z roku 1994, nebo podobný fond registrovaný v uznané jurisdikci.
Seychely jako stát a populární jurisdikce Moderní, výhodné a flexibilní Seychelské právní prostředí v oblasti podílových fondů
Stabilní dosavadní ekonomický růst (10 % +) Vysoká úroveň legislativy
Vynikající politická a sociální stabilita Flexibilní legislativa
Člen MMF, na bílé listině OECD Flexibilita regulačních orgánů
Vyhovující časové pásmo GMT +4 Zvýšená ochrana soukromí a majetku
Vynikající zázemí a infrastruktura, pokud jde o poskytovatele služeb, podniky atd. Možnost mnoha forem a rozličných možností struktury a organizace fondů
Atraktivní daňové prostředí pro fyzické i právnické osoby Umožňuje financovat fondy z cizích finančních prostředků z více uznávaných jurisdikcí
Volný převod zisku a kapitálu Žádné minimální požadavky na základní kapitál a další zákonná omezení

Nejpoužívanější strukturou podílového fondu na Seychelách je mezinárodní obchodní společnost. založení hedge fondu

Typy podílových fondů

Zákon o podílových a hedgeových fondech rozlišuje čtyři různé typy fondů: Soukromý fond

 • do 50 investorů
 • vztahy mezi investory na soukromé bázi
 • zaměřen na profesionální zprostředkovatele, kteří shromažďují konsorcium (společenství) investorů
 • zákaz veřejného upisování akcií
 • neomezená výše investice

Veřejný fond

 • podílový fond, který není soukromým či profesionálním fondem
 • určen k vysokým investicím
 • žadatel musí poskytnout velmi podrobný nabídkový dokument
 • regulační orgány vyžadují, aby byla veškerá rizika a záměry v rámci investování oznámena předem všem investorům

Profesionální fond

 • určen pro odborníky nebo movité investory, počáteční minimální investice jednoho investora je 100.000 USD
 • uznávané banky, podílové fondy, pojišťovny, obchodníci s cennými papíry atd.

Zahraniční fond osvobozený od daně

 • již licencovaný podílový fond v uznané jurisdikci
 • nemusí mít seychelskou licenci
 • musí být spravován seychelským licencovaným správcem fondu
 • je buďto kótován na burze cenných papírů nebo je stanovena minimální investice ve výši 100.000 USD

Zastřešující fondy (angl. umbrella funds)

Díky flexibilitě zákona o podílových a hedgeových fondech jsou Seychely ideální pro tzv. zastřešující fondy

 • ty se skládají z několika dílčích fondů v rámci celkové struktury fondu, který ve skutečnosti působí jako jeden investiční fond
 • pro fondy s různými investičními strategiemi, které mají být vytvořeny v rámci jednoho právního subjektu (fondu), umožňuje zastřešující fond snížení nákladů na investiční operace
 • méně nákladné řešení vhodné pro přesouvání investic z jednoho fondu do druhého

https://www.parkerhill.cz/wp-content/uploads/2016/02/Obr%C3%A1zok3.png

Obrázok2

Žádost o získání licence hedge fondu

Úřad (FSA) může udělit licenci pouze na základě kompletní a podrobné žádosti. Dokumenty související s žádostí o hedgeové fondy obvykle zahrnují:

 • aktuální nebo nejméně starý nabídkový dokument v rámci hedge fondu
 • úředně ověřené kopie zřizovacích dokumentů
 • osobní dotazník pro každého ředitele, správce nebo generálního partnera (ne pokud jsou tyto osoby uvedeny na burze cenných papírů v uznávané jurisdikci)
 • písemný souhlas správce fondu s názvem fondu a jednáním v rámci fondu
 • písemný souhlas auditora, právního poradce a depozitáře s působením a poskytováním služeb v rámci fondu
 • tříletá finanční prognóza cash-flow

Úřad (FSA) může podle svého uvážení vyžadovat i další dokumenty. Podání žádosti je zpoplatněno. Další požadavky týkající se veřejných fondů a zahraničních fondů osvobozených od daně jsou následující:

 • veřejné fondy
 • licencovaný veřejný fond musí vydat nabídkový dokument
 • tento dokument musí předložit úřadu ke schválení a registraci před každou novou nabídkou
 • zahraniční fond osvobozený od daně
 • vynětí z licenčního řízení
 • hedgeové fondy jsou osvobozeny od daně na základě předložení následujících dokumentů:
 • řádně zpracovaný schvalovací formulář
 • úředně ověřená kopie průkazu nebo jiného oprávnění vydaného regulačním orgánem v uznané jurisdikci
 • osvědčení, že fond má být spravován správcem fondu s licencí na Seychelách
 • aktuální nebo poslední návrh nabídkového dokumentu
 • poplatek za udělení výjimky
poplatek za podání žádosti roční licenční poplatek
soukromý fond $ 500 $ 500
veřejný fond $ 1000 $ 1000
profesionální fond $ 750 $ 750
zahraniční fond osvobozený od daně $ 1500 $ 1500

založení hedge fondu

Co nabízíme v rámci podílových fondů?

Založení

 • poskytování komplexního poradenství v procesu podání žádosti a legislativních požadavků
 • vypracování nabídkového dokumentu (prospektu)
 • zprostředkování služeb auditorů, bankéřů, poradců pro korporátní klientelu a investování atd.
 • Vypracování dohody mezi správcem fondu a dalšími funkcionáři v rámci fondu (PI)

Registrace

Charakteristika Britské Panenské ostrovy Kajmanské ostrovy Mauritius Seychely
Typy fondů • soukromý fond • Licensed l Fund • Professional CIS • soukromý fond
• profesionální fond • Administered Fund • Expert Funds • profesionální fond
• veřejný fond • Registered Fund • Specialized CIS • veřejný fond
• Exempt Fund • soukromé fondy • zahraniční fond osvobozený od daně
• uzavřené fondy
Typy společností • společnosti • společnosti • společnosti • společnosti
• společnost s ručeným omezením • společnost s ručeným omezením • fond • společnost s ručením omezeným
• podílový fond • podílový fond • podílový fond
Proces založení • zakládány jako běžné obchodní společnosti • zapsána jako společnost osvobozená od daně sepsáním MOA a AOA s registrátorem • žádost o registraci společnosti se podává registrátoru • podání žádosti probíhá ve spolupráci s registrátorem;
• podáním MOA, AOA, prospektu a dohody s OR • před zahájením činnosti regulovaných fondů musí dokumenty schválit CIMA • žádost o povolení CIS and GBCI se podává Komisi pro finanční služby (FSC) • aktuální nabídkové dokumenty
• adresa sídla
• písemný souhlas správce fondu
• podmínky pro zahraniční fond osvobozený od daně
• vyplněná žádost, ověřená kopie licence z uznané jurisdikce
• ověření o existenci (Certificate of good standing)
• aktuální nebo nejnovější nabídkový dokument
• osvědčení o spravování fondu administrátorem
Čas potřebný k založení • možné založit během jediného dne • po splnění podmínek due diligence založeny do 24 hodin • po splnění podmínek due diligence založeny do 24 hodin • po splnění podmínek due diligence založeny do 24 hodin
• profesionální fondy mohou vykonávat činnost maximálně 14 dní bez oficiálního uznání
Místní požadavky • sídlo • sídlo • sídlo • sídlo
• minimálně 1 ředitel • minimálně 2 ředitelé • 2 ředitelé se sídlem na Mauritiu • licencovaný registrační agent
• ověřené kopie od různých funkcionářů podané u registrátora společností, pokud se nachází mimo BVI a je zařazen do uznávané jurisdikce • za určitých okolností jsou povoleni firemní ředitelé • hlavní bankovní účet a účetnictví vedené na Mauritiu • minimálně 1 ředitel
• funkcionáři fondů mohou sídlit mimo Seychely (ověřené kopie osvědčení o registraci)
Auditoři • auditor v rámci veřejného fondu musí být schválen Komisí pro finanční služby (FSC) • u regulovaného fondu musí být sjednán auditor se sídlem na Kajmanských ostrovech • nutno sjednat místního auditora • v rámci seychelských fondů musí být jmenován auditor, audit účetních závěrek a správců fondů může být prováděn schváleným auditorem z uznávaných zahraničních jurisdikcí
• v rámci soukromých a profesionálních fondů nemusí být sjednán auditor • neregulované a soukromé fondy nemusí být dozorovány auditorem
 • začlenění subjektu fondu do společnosti
 • compliance a regulační služby
 • poskytování služeb registrovaného agenta a sídla pro fond jako účetní jednotku
 • podání žádosti o licenci fondu regulačnímu orgánu ke schválení
 • asistence s každoročním obnovováním licencí

Administrace

 • kompletní účetní služby
 • archivace korporátních záznamů, rejstříků, registru ředitelů atd.
 • výpočty čisté inventární hodnoty

Investiční průzkum

 • investiční průzkum v rámci výběru portfolia

Naše klíčové služby

 • strukturování, tvorba a správa offshore struktur společnosti
 • trusty
 • navazující korporátní služby – zřízení a správa offshore bankovního účtu, vedení daňové evidence atd.
 • správa soukromých fondů
 • účetnictví
 • příprava nabídkových dokumentů a marketingových materiálů
 • průzkum vybraných odvětví
 • Založení fondu – jednorázové poplatky za první rok
č. Podrobnosti Cena (v USD)
1. Professional Fee (Standardní/odborný poplatek/odměna) 13,000 – 19,000
zahrnující: verifikace, příprava, vyplnění a podání přihlášky k získání licence, základní přehled o nabízeném dokumentu, pomoc se založením a správou fondu a se spojením s regulátorem a ostatními poskytovateli služeb
2. Příprava memoranda o soukromé nabídce
Standardní dokumenty bez poplatku; veškeré úpravy či změny mohou být zpoplatněny
3. Institucionální poplatky – poplatek za podání žádosti 750
4. Institucionální poplatky – poplatek za licenci (fondu) 750
CELKEM: 14,500 – 20,500
 • Fond – roční poplatky za prolongaci (prodloužení)
č. Podrobnosti Poplatek (v USD)
1. Roční polatek za pokračování a správu fondu 7,000
2. Institucionální roční poplatek za obnovení licence 750
CELKEM: 7,750
 • Založení fondu: IBC formation – poplatky za první rok
č. Podrobnosti Cena (v USD)
1. Poplatek za založení
(zahrnující přípravu dokumentů, jejich podání a institucionální poplatek ve výši 100 USD a daň ve výši 15 USD) 350
2. Poplatek za registrované IBC sídlo 200
3. Poplatek IBC agentovi (makléři) 500
CELKEM: 1,050
 • Fond (IBC) – Roční poplatky za obnovení (event. Roční obnovovací poplatky)
č. Podrobnosti Poplatek (v USD)
1. Roční poplatek za obnovení 200
(zahrnující roční institucionální poplatek ve výši 100 USD a daň ve výši 10 USD)
2. Poplatek za registrované IBC sídlo 200
3. Poplatek IBC agentovi (makléři) 500
CELKEM: 900
 • Poplatky za správu fondu
 
č. Podrobnosti Poplatek (v USD)
1. Účetnictví a kalkulace čisté hodnoty aktiv; registr, asistence a koordinace obchodů V závislosti na velikosti fondu, počtu a povaze transakcí
2. Příprava roční účetní závěrky V závislosti na velikosti fondu, počtu a povaze transakcí
3. Ostatní administrativní práce V závislosti na množství vynaloženého času
 • Ostatní služby
č. Podrobnosti Poplatek (v USD)
1. Právní poradenství – roční paušální sazba 2,500
2. Auditorské služby* Na základě žádosti

Pomůžeme Vám se založením Hedge Fondu. Stačí nás kontaktovat. 

založení hedge fondu

Kontakt
Tetragrammaton a.s.

IČO: 026 57 023
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu
v Praze, odd. B., vložka 19630

+420 777 025 554
+420 774 553 446

Zajímá Vás více?


Smlouva o zpracování osobních údajů CZ/EN

Další jurisdikace
KOMPLETNÍ CENÍK
Top